ABDULLAH AĞA VE BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1257- M.1841)

Çeşme hakkında bilgi

Silivrikapı’da Silivrikapı Yağhanesi sokağı ile Yediemirler Çeşmesi sokağı kavşağında Babüssaade Ağası Abdullah Ağa tarafından yaptırılan bu çeşme zamanla harap olduğundan Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Sultan tarafından (H.1257- m.1841) tarihinde esaslı surette ettirilmiş saraylı Serfuz Hanım tarafından da(H.1325- M.1907) tarihinde ikinci bir tamir görmüştür. Klâsik Türk üslûbunda olan çeşmenin suyu akmamaktadır.

Kitabeler: Çeşmeyi ilk yaptıran Babüssaade Ağası Abdullah Ağanın kitabesi yoktur. Bezmiâlem Sultanın tamir kitabesi şöyledir:

“ Şehinşah-ı cihanın maderidir maderidir menb’ül-eşfak”

“ Cenab-ı Bezmiâlem nam Sultan-ı meali-şan”

“ O sultan-ı kerem-unavnın elhak meşreb-i pakin”

“ Hüde kılmış cihanda uyibar-ı lûtf-u bi-payan”

“ O kim Babüssaade Ağası Abdullah Ağadır”

“ Esas-ı çeşmesara devr-i sabıkda koyan bünyan”

“ Velakin sonra ezmanın müruriyle reh-âbı”

“ Harab oldukda suya çekdi hasret nice dem atşan”

“ İdüb bu çeşmeyi ihyaya ferman hasbeten lillah”

“ Yapıldıkda bu semtin halkı oldu cümleten şadan”

“ İlâhi Valide Sultanla Abdülmecid Hanı”

“ Müdama eyle sîrab-ı zülâl-i şevket-ü unvan”

“ Güher-senc oldu Ziver feyz-i hâmemle bu tarihim”

“ Bu ayn-ı paki cari itdi vâlâ mader-i Hakan”

İkinci tamir kitabesi ise şöyledir:

“ Merhume saraylı Serfüru Hanıma”

“ Vesile-i rahmet olamk için ihya”

“ edildi Fi Zilkade 1325”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.