ABDÜLMECİD HAN ÇEŞMESİ (H.1259- M.1843)

Çeşme hakkında bilgi

Taksim’den Yenişehir’e giden Turan (eski adı ile Macar) caddesi ile Taksim çeşmesi sokağı kavşağında bulunan ve “ Macar Çeşmesi” de denilen bu çeşme, sıva ile örtülmüş olup, köşelerinde mermer kaplama sütunlar ve mermer bir ayna taşı ile kitabe ve madalyon içinde Abdülmecid’in tuğrası vardır. Kitabesi şöyledir:

“ Cûşiş-efzay-ı yem-i bî-intihâ-y-ı mekremet”

“ Hazret-i Abdülmecid Han feyz-bahş-ı kâinat”

“ Mevce-i umman eltafın görürse ol Şehin”

“ Âna nisbetle kalır bir reşha-veş ayn-ı Fırat”

“ Sû gibi masraf idince hayre nakd-i cûyun”

“ Âb-ı hayvandır hazine-bend-i cûy-i vâridat”

“ Mevk’-i elzemde bünyad eyleyüb bu çeşmeyi”

“ Teşnegânı eyledi Lütfiyle sîrab-ı hayat”

“ Rub’-i meskûna revan ittikçe bahr-i lûtfunu”

“ Zemzeme-pîra-yı vasf olsa sezâdır şeş cihat”

“ Âb-ı rûy-i saltanat olsun zeman-ı haşre dek”

“ Nusret-ü iclâl ile ol dâver-i şevket-simat”

“ Cevherîn tarih Ziver feyz-i Hızr olsa seza”

“ Kıldı dîl-cû çeşme icra Şah-ı İskender,sıfat”

(1259)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.