AHMED KETHÜDA ÇEŞMESİ ( H.1297- M.1879)

Çeşme hakkında bilgi

Bâbıali civarında Nuruosmaniye üzerinde (No:39 yanı) bulunan bu çeşme Hocapaşa yangınında harap olduğundan ilk şekli hakkında bilgi yoktur.1879 yılında Abdülhamid II tarafından yenilenmiş ise de çimento sıvalı biçimsiz bir yapı durumundadır. Teknesi betonla doldurulmuştur. Tam ortada olmayan sola kaymış kitabenin metni şöyledir:

“ Bani-i evvel ki Ahmed Kethüda bir ehl-i hayr”

“ Bu mahalle çeşme yapmışdı suyu câri iken”

“ Hocapaşa yangınında muhterik olmuş idi”

“ Çeşme-i nevle hayatın buldu bu câ-yi kühan”

“ Hazret-i Abdülhamid Hanın ulüvv-i himmeti”

“ Her harabezarı kıldı sû-be-sû ma’mur’ü şen”

“ Cû-yi lûtfün akıdub yapdı yeni bu çeşmeyi”

“ Sa’yünü meşkûr ide ânın Hüda-yi zül-menen”

“ Ehl-i hayrin namı âsariyle dillerde kalar”

“ Âdemi âsarıdır âlemde dâim andıran”

“ Söyledim atşana Sâib cevherin tarihini”

“ Aynidir ab-ı hayatın nûş kıl bu çeşmeden”

                                                           (1297)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.