BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1255- M.1839)

Çeşme hakkında bilgi

Beşiktaş ile Maçka arasında uzanan Spor Caddesi üzerinde bulunan bu çeşme, cephelerinde ampir üslubunda kabartma tezyinatı ile tamamen avrupai bir zevkin hakim bulunduğu dörtyüzlü bir meydan çeşmesidir. Son devir meydan çeşmelerinin belki en güzeli iken yakınında yapılan apartmanlar sebebiyle kısmende olsa hüviyetini kaybetmiştir. Cephelerinden birinde Şükrî’nin bir diğerinde ise Ziver’in ikişer buçuk kıtalık manzumeleri görülür:

Şükri’nin yazdığı kitabe:

“ Bezmiâlem Valide Sultan-ı âli-çandır”

“ Himmetiyle hâmemiz hem-zîb-i unvan eyledi”

“ Gördü alem bahri gamda teşne-dil kalmışdı çün”

“ Çâr ceybinde o âli bezl-i ihsan eyledi”

“ Sarf idüb zerrin nukuudun hasbeten li-llah heman”

“ Mahz-ı cûdundan târâvet-yâb-ı atşan eyledi”

“ Han Mecîd’in mâder-i ser-tâc-ı yektâgevheri”

“ Pür fütüh rüh-i Mahmud Hân-ı şâdân eyledi”

“ Şükriya târihini al gel sadâ-yı âbdan”

“ Lûleden bû kevser âbi geldi ceryan eyledi”

(1255)

Zirver’in yazdığı kitabe:

“ Cenâb-ı Vâlide Sultandır elhak menba-ı eltaf”

“ İder sîrab-ı ihsan dehri elbet ol kerem-mutad”

“ Cihânın âb-ı rûyu hazret-i Abdülmecid Hâna”

“ Duâ aldırmağ içün eyledi bu çeşmeyi bünyad”

“ İlâhî mâder-i feyz-âveriyle ol şehinşâhî”

“ Zülâl-i ömr-ü ikbal ile sîrab eyle hem kıl şâd”

“ Mücevher tam iki tarih bir beyt içre bak çıkdi”

“ O şâhın çâkeri Ziver bu nazmı idecek inşâd”

“ Revan kılsun Şeh-i âfâkâ cûy-i nusredin Subhân”

   (1255)

“ Bu semti Vâlide Sultan kıldı âb ile dil-şâd”

(1255)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.