BEZMİÂLEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1257- M.1841)

Çeşme hakkında bilgi

Silivrikapı’da Uzun Yusuf Mahallesi’nde Lâlezar Camii sokağındaki bu çeşme büyük bir haznenin önünde yatık dörtgen biçiminde kesme taştan klâsik tarzda sade, fakat çok güzel bir yapıdır. Ayna taşı da sadedir. Teknesi harap olmakla beraber yerinde durmaktadır. Fakat taşları bilhassa üst pervazı bozulmuştur.

Sivri kemerinin üstünde mermerden çok büyük bir kitabe taşı vardır. Bu taşın ortasında beyzî bir madalyon içinde Abdülmecid’in tuğrası vardır. Altı beyitlik manzumesi tuğranın iki yanına altışar satır olarak dizilmiştir.

“ Şeh-i devran Han Abdülmecid’in mâderi ya’ni”

“ Cenab-ı Bezmiâlem nâm Sultan-ı kerem-bünyan”

“ Cihana âb-ı hayrat-ı hayat-ı tâze virdikce”

“ Sezâdır halk-ı âlem bulsalar şimdi yenidencan”

“ Bu zîbâ çeşme saru yapdı suyun eyledi icrâ”

“ Bütün leb-teşnegânı kıldı feyz-i lûtfiyle reyyan”

“ Bihamdillah yapıldı meşreb-i pâkizesi üzre”

“ İdince hasbetenillah bu hayr itmamını ferman”

“ İlahi Valide Sulatn duâ aldıkça âlemden”

“ Şeh-i devranı kıl sîrab-ı cû-yi ömr-i bî-pâyân”

“ Nola Zîver kulu tarih-i tammın eylese işrâb”

“ getürdü âb-ı dil-cü çeşme yapdı Valide Sultan”

    (1257)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.