EVLİYA ÇEŞMESİ (H.1253- M.1837)

Çeşme hakkında bilgi

Mevlevihanekapısı’nda Hacı Evliya Camii sokağında camiin karşısında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik üslûpta yapılmıştır. Sivri bir kemeri, ufak bir ayna taşı ve bunun iki yanında tas koymaya mahsus iki hücresi vardır. Üstü kiremitli ahşap bir çatı ile örtülüdür. Kemerinin içindeki kitabe şöyledir:

“ Hazret-i Sultan Mahmud-i megazi- pîşenin”

“ Baş ikbali olan Hüsn-i Melek Cevr-i sıfât”

“ Ruh-i pâk-i Evliya’ya eyledi bahş-i hayat”

“ Su gibi ezberlesün tarihini dil-teşnegân”

“ Ma-i zemzemdir için bu çeşmeden âb-i hayat”

    (1253)

Çeşmeyi yaptıran Şeyhülkurra ve Padişah imamı evliya Mehmed Efendi’dir. Yukarıdaki kitabe Sultan Mahmud’un Baş İkbali tarafından yaptırılan tamire aittir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.