GÜLNUŞ EMETULLAH VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1122- M.1710)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da Yeni Camii’nin İmam Nâsır sokağına açılan avlu kapısının bitişiğindeki bu çeşme Ahmed III tarafından anası Gülnuş Emetullah Sultan adına yaptırılmıştır.
Çeşme tamamen mermerdendir. Sivri kemerli, klâsik tarzda üstü kiremitle örtülü iyi korunabilmiş bir eserdir. Kemerin üzerinde Şair Tâib’e ait dört satırda 10 mısralık kitabe şöyledir:

“ Çeşmesar-ı din-ü devlet âb-ı rû-yi saltanat”

“ Mâder-i zi-şân-ı Sultan Ahmed-i Cem-âsitan”

“ Fi sebilillah bünyâdeyleyüb bu çeşmeyi”

“ Oldu atşana zülâl-i lûtfle rahmet-reşan”

“ Cûyibar-ı kevser-in gûya ayağıdır bu âb”

“ Üsküdar-ı eyledi pür-feyz mânend-i cenan”

“ Teşnegân oldukça bersaz-ı sebû-yi arzu”

“ Sâhib-ül hayrin duâsiyle olur ratb-ül lisan”

“ Hızr-ı ferruh-dem görünce Tâibâ tarihini”

“ Didi dil-cû çeşme-i âb-ı hayat oldu revan”

(1122)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.