HASAN AĞA ( Matbah Emini) ÇEŞMESİ (H.1059- M.1649)

Çeşme hakkında bilgi

Beyoğlunda Tünel başında halen Müze olan eski Galata Mevlevihanesi’nin bahçesinde Hâlet Efendi Kütüphanesi’nin altında bulunan bu çeşme, kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Ayna taşı bozulmuş, teknesi çukurda kalmış olup, suyu akmaktadır.

Çeşmenin kitabesi kemerinin üstündedir. Daha yukarıda da 1268( M.1851) yılında çeşmenin Abdülmecid tarafından tamir ettirildiğini gösterir, ikinci kitabe vardır.

Esas kitabe şöyledir:

“ Sırr-ı Mevlâna –yı Rûm Âdem Efendi kim olur”

“ Hankah-ı mevlevîde mürşid-i sâhib-reşâd”

“ Tekyesinde var idi suya kemâl-i ihtiyac”

“ Himmet ile kıldı dervişanı memnûn-ı murad”   

“ Sevk idüb bir sâı-yi hâyrat-ü sâhib-kudrete”

“ Eyledi bu çeşmeyi bünyad ol merd-i cevâd”

“ Hâliyâ Matbah Emini ol kerîm-üş-şan kim”

“ Meşreb-i hulkı Hasan Aga-yi hâlis-i’tikad”

“ Yapdı böyle ayn-i dilcû eyleyüb mâlin sebil”

“ İtseler nâmın rûz-i haşre dek hayr ile yâd”

“ Kevser-i cennet gibi oldu muvaffak hak bu kim”

“ Kâbe-i uşşakda bu çeşme-i zemzem-nijad”

“ Hebbezâ âb-ı hayat-efzâ ki her bir katresi”

“ Taşnegân-ı âleme oldu safâ-bahş-i fuâd”

“ Böyle hayrin ecrini tahrire imkan olmıya”

“ Olsa yer eşcâr-ı âlem hâme deryalar medâd”

“ Âb gibi dâimâ tab’ı keder-yab olmayub”

“ Ömrünü ide safâlarla Cenab-ı Hak ziyâd”

“ Ey Nisârî teşneler bu çeşmeye târih içün”

“ Didiler ayn-ı Hasan rûh-i Hüseyn-i kıldı şâd”

    (1059)

Tamir kitabesi:

“ Fâiz-ül ayn-ı inâyet menba’-ül enhar-ı cûd”

“ Âb-rû-yi ma’delet Şah-ı cihan Abdülmecid”

“ Âlemi feyz-i zülâl-i adlle ihyâ ider”

“ Olalı mâ-ül hayât-ı şevketi her an mezîd”

“ Matbah Emini Hasan Ağa yapub bu çeşmeyi”

“ İki yüz sâl akdem itmişdi bu câyi müstefid”

“ Sonra râhı bozulub akmazdı su bu vakte dek”

“ Hayr-i cârî sâhibin ........................................”

“ Hamdilillah ol şehinşah-ı cihan bu çeşmenin”

“ Lûtf idüb suyun akıtdı oldu nev feyz-i bedîd”

“ Eylesün Hak tâ ebed sîrab-ı feyz-i saltanat”

“ Haşre dek olsun o Hâkan vâsıl-ı ömr-i medîd”

“ İki târih-i güher-fer buldu Zîver suyunu”

“ Olalı bahr-i remilde ........ nazm-ı ferîd”

“ Bak Hasan Aga-yi reyyan eyledi icrayle cûd”

“ Çeşmesine su akıtdı lûtf-i Şah Abdülmecid”

(1268)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.