HATİCE KADIN ÇEŞMESİ ( H.1193- M.1779)

Çeşme hakkında bilgi

Sultanahmet’te Babyanı-Peykane ve Üçler sokağının köşesinde bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Üç cephelidir. Orta cephede ayna taşı ve tekne, üzerlerine eklenen şekilsiz bir beton yığını sebebiyle görünmez olmuştur. Kitabesi yerinde durmaktadır. Bunda şöyle denilmektedir.

“ Bu çeşme-i zemzem-âsâ mahz-i ayn-i rahmet-i Hakdır”

“ Ki mektubî Emin Efendi rûhiyçün kılub icrâ”

“ Kemâl-i şefkatinden bu bî-çâre maderi anın”

“ Hadice Kadın itdi sarf-ı tayyib-i mâl ile ihyâ”

“ Hüda bânisini hem oğlunu cennetde cem’itsün”

“ İkisin dahi âb-ı kevser ile eyleyüb irvâ”

“ Bu hayre Behçeti çok hizmet itdi hem didi târih”

“ Suyun buldu yerinde âb-ı dil-cû çeşme-i ra’nâ”

     (1193)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.