HÜDAİ AZİZ MAHMUD EFENDİ ÇEŞMESİ ( H.1019- M.1618)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da Aziz MahmudEfendi Sokağı’nda Hüdaî Dergâhının avlu kapısının sol tarafındaki bu çeşme sağdaki küçük I soldaki büyük klâsik tazrda yapılmış bir ikiz çeşmedir. Her ikiside fazla harap olmamakla beraber suları akmamaktadır.

Sağdaki küçük çeşmenin kemer altında şu kitabe vardır:

“ Derya-yı cûd-ü rahmet ol dem ki çûşa geldi.”

“ Halk-I cihana kıldı bu çeşme-sarı icrâ”

“ Ta’mir olunduğunda dinildi âna tarih”

“ Ab-I hayata mânend oldu bu çeşme hâlâ”

(1019)

Büyük çeşmede iki kitabe görülmektedir. Kemerin üstündeki arapçadır. Altındaki ise türkçe olup şöyledir:

“ Eylemiş Abdülmecid Han ezel Rabb-I mecîd”

“ Feyz-I envar-I Hüdayı Zâtına bahş-ü kerem”

“ Nezd-I dergâh-I Hüdâyide bu zîbâ çeşmeyi”

“ Yapdı evvelkinden a’lâ kıldı icrâ-yi himem”

“ Hankah ile beraber yapdırub bu çeşmeyi”

“ İki hayri kıldı ifâ ol Hüdavend-I naim”

“ Evliyâ evvâhı şâd oldukça bu hay rile”

“ Saltanatla kâmran olsun o şah-I muhterem”

“ Himmet-I evtad-ü aktâb ile Ziver safhaya”

“ Tam-ü âlem lûtfudur bu çeşmeden iç sâf su”

“ Çare-cû-yi feyz ola Şah-I cihana çâr yem”

(1272)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.