İBNÜLEMİN AHMED AĞA ÇEŞMESİ (H.1134- M.1721)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da İnadiye Camii’nin önündeki (Gündoğdu Cad No:91) bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Büyük mermer bir ayna taşı vardır. Teknesi ve sedlerinden biri yol seviyesinin altında kalmış olamkala beraber sağlamdır, fakat suyu akmamaktadır. Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

 

“Menba’-I cûd-ü atâ İbnül’emin Ahmed Ağa”

“İtdi bu nev çeşme bünyâd hemçün ayn-I nûr”

“ Oldu gayet de mahalline müsâdif bir eser”

“ Kim ah^liye susuzluk virmişidi çok fütur”

“ İntifa’ itdikçe âb-I hoşgüvârından bunun”

“ Yâd iderler hay rile cümle inâsla zükür”

“ Nûş idüb âb-I safâ-bahşini geldi tab’ıma”

“ Tâ beyân-I sâl-I bünyâdın idem ziyb-I sutûr”

“ Lûleyi gördüm nide birle didi târihini”

“ Al Hüseyn ile Hasan aşkına iç mâ-I tahûr”

    (1134)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.