İBRAHİM EFENDİ (Pirinçci) ÇEŞMESİ( H.1287- M.1871)

Çeşme hakkında bilgi

Tophane’de Boğaz Kesen Caddesi (No:214) üzerinde bulunan bu çeşmenin haznesi sıva ile örtülüdür, basık ve yayvan bir kemeri vardır. Kemerin içinde kitabesi bulunmaktadır.

“ Tarikat-i aliyye meşâyih-i kiramından Gül Baba hazretlerinin türbe-i şerifi ittisalinde acı çeşme fi-i akdemce bir ikiyüzseksenbeş senesi tarihinde türbedarı bulunan merhum Pirinçci tahir Efendi namına bina ve inşasına muvaffak olup muahharen dahi mürür-ı ezman cihetiyle çeşme-i mezkur harab harab ve mail-i türab olduğundan türbedar-ı mumaileyhin mahdumu Pirinçci İbrahim Efendi bezl-i himmet iderek müceddiden binâ ve ihyâ eylediği hayratıdır.”                                                   

                                                                                            ( Fi Muharrem Sene 1287)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.