KAPTAN-I DERYÂ, SADRAZAM, HÜSREV MEHMET PAŞA ÇEŞMESİ ( H.1259- M.1843)

Çeşme hakkında bilgi

 

Halıcıoğlu, Çopur Sokağı ile Turşucu Çeşmesi Sokağı kesiştiği köşede bulunmaktadır Taş-tuğla karışımı ampir uslubunda yapılmış hazneli bir çeşmedir. Haznenin üzeri düzdür. Tuğla ile örülmüş hafifçe dışa taşkın bir saçağı varır. Çeşmenin dikdörtgen çerçeve içersine alınmış ve silmelerle içe doğru hafifçe profillendirilerek belirtilmiş olan ayna taşı, teknesi ve yandaki seki taşları mermerden yapılmıştır. Üç satırlık mermer tamir kitabesi, çerçevenin lentosı üzerindedir. Kitabe panosunun üzerinde etrafı akantus yapraklarıyla çerçevelenmiş içi boş, tuğrası silinmiş bir çelenk madalyon yerleştirilmiştir. Ana taşında üç tas nişi mevcuttur. Musluk taşı sonradan betonla kapatılmış ve musluğu koparılmıştır.

Teknesi ve seki taşları sağlamdır.

Kitabe şöyledir:

 

“ Sadr-ı esbak devletlû Mehmed Husrev Paşa Hazretlerinin bundan akdem otuzdört senesi hilâlinde def’a-i ûla Kapudanlığı hengamında müceddeden binâ ve inşâ buyurmuş oldukları işbu çeşme-i lâtifin bu def’a yine himmet-i hazret-i müşarünileyh ile vuku’bulan tamiri tarihidir.” (1259)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.