MAHMUD HAN (I) ÇEŞMESİ (H.1155- M.1742)

Çeşme hakkında bilgi

Cağaloğlunda Hilâlicıhmar Caddesi (Prof.K. İsmail Gürkan caddesi- Cağaloğlu hamamı sokak köşe) üzerinde bir köşebaşında bulunan bu çeşme iki cephelidir. Esas şeklini kaybettiği görülmektedir. Sıvası yer yer dökülmüş, tekneleri yüksekte kalmıştır. Suyu kesiktir.

Yan sokağa bakan cephesinde basık bir kemerin içersine yerleştirilmiş kitabesi şöyledir:

 

“ Cûd-i Hân Mahmüd-i evvel çeşme bünyâd eyleyüb”

“ Bin yüz elli beşde mâ-ı sâfın itmişdi revân”

“ Kalmamışdı âb-ü tâbı pek harâb olmuş idi”

“ Anı ta’mir itdi suyun buldurub şâh-ı zeman”

 

Kitabede tarih olmadığından Mahmud I’in H.1155 yılında çeşmenin hangi tarihte hangi padişah tarafından tamir ettirildiği bilinemiyor.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.