MAHMUD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1246- M.1830)

Çeşme hakkında bilgi

Beyoğlunda Çukur mahallede eski adı ile karnovola, yeni adı ile Karakurum sokağı üzerindeki (No:51) bu çeşme orjinal şeklini kaybetmiştir. Sıva ile örtülmüş yuvarlak kemerinin içinde ayna taşı durmakta ise de çeşme bu taşın üst hizasına kadar toprak altında kalmıştır. Halk arasında sokağın eski adına izafetle “ Karnovola Çeşmesi” iye anılmaktadır. Suyu akmamaktadır. Kitabe şöyledir:

 

“ Şeh-i derya-himam Sultân Mahmûd-i kerem-kârın”

“ Fürûg-i mihr-i eltâfı cihânı rûşenâ kıldı”

“ İdüb hayrâtı ihyâ enderûn-ı mülkü ez-cümle”

“ Çukurundaki bu âb-ı lâtifi pür-safâ kıldı”

“ Hüdâ ikbâl-ü ömr-ü şevket,ü şanın ide efzûn”

“ O şâhın âb-ı lûtfu rub’-i meskûna vefâ kıldı”

“ Becâdır yazsa Rif’at bendesi târih-i dil-cûsun”

“ Bu sûye Şah-ı devran çeşme-i bâlâ bina kıldı”

    (1246)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.