MAHMUD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1254-M. 1838)

Çeşme hakkında bilgi

Boyacı köyünde Hekimata caddesi No:97 önünde bulunan bu çeşmenin yüzü mermerle kaplıdır. Ayna taşının üzerine yerleştirilen kitabesi şöyledir:

“ Hazret-i Sultan Mahmûd-i inayet-perverin”

“ Kıldı dehri kevser-i lûtfu cinân-ı âliyât”

“ Ol Şehin Abdülhamid Han vâlid-i zi-şânıdır”

“ Ruhunu ihyâyâ cârî oldu bu ayn-ül hayat”

“ Ol şehin emeriyle ikdâm eyleyüb itmâmına”

“ Vâlidi oldukça gark-i rahnet-i Hak ol şehin”

“ Şevketi sîrâb kılsundehri mânend-i Fırât”

“ Sû gibi ezberle Zîver gevherîn târihini”

“ Yapdı bu ayn-ı hayatı Şâh-ı İskender- simât”

(1254)

Kitabeden de anlaşıldığı üzere çeşmeyi Mahmud II sadrazam Hüsrev Mehmed Paşa eliyle babası Abdülhamid I’in ruhu için yaptırmıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.