MEHMED AĞA ÇEŞMESİ (H. 1207- M.1792)

Çeşme hakkında bilgi

Gümüşsuyu Mahallesi’nde, Kasım Çavuş Camii Civarında ve Kırk Merdivenler Caddesi ile Balıkçı Bakkal Sokağı’nın birleştiği köşededir. Kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olup üstünün çatı ve kiremitle örtülü olduğu ( İstanbul Çeşmelri)’nde kaydedilmiştir. Bugün çok harap durumdadır. Ayna taşının yarısına kadar toprağa gömülmüştür. Kitabesi şöyledir:

“ Bu çeme-i pâkizeyi Mehemmed Ağa namında bir sâhib-ül hayr binâ ve ihyâ idüp mürur-ı dehr ile harâb olmağla hâlâ Pâdişâh-ı bahr-ü ber Hıdiv-i mâ’deletkester Sultan Selim Han Efendimizin vekil ustası merhûme ve mayfur-ün leha fatma Hatun ta’mir ve ihyâ eyledi. Eyleye cennetde mükâfat Mevlâ ana mûkafat ola Firdevs-i âlâ”

(1207)

Çeşmenin sağ tarfındaki su terazisi yarıya kadar yıkılmış durumdadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.