MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ (H.978- M.1570)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Kalenderhane Caddesi’nde (Zalpaşa Cad) Kızıl Mescid karşısında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Ayna taşı şeklini kaybetmiş, teknesi çukurda kalmıştır.

Kemerinin içinde kitabe bozulduğundan güç okunabilmektedir.

 

“ Sâhib-ül hayr o hem-nâm-ı Resûl-i Mevlâ”

“ Kıldı bu çeşme-i can- bahşi revân ebed-atâ (?)”

“ Eyledî âb-ı firâvan-ı revan Hak yoluna”

“ Hoş sebil itdi içüp halk-ı cihan”

“ Hak kabül eyleye kim didi Mihâdî târih”

“ Kıldı bu çeşmeyi bünyad Mehemmed Pâşâ”

                                                          (978)

Çeşmenin üstüne daha sonraki tarihlerde bir ilave yapılarak buraya ikinci bir kitabe yerleştirilmiştir:

“ Bu dil-cû çeşmenin bârî-i vâlâsı( kırık) itmiş”

“ Hazine yapmadan vaktiyle ol zât-ı behişt-me’vâ”

“ Afife Hanım oldu garka-i rahmet bu mevki’de”

“ Hüdü rûh-i revânın âb-ı kevserle ide irvâ”

“ Ol iffet.... Nâfi Efendi ya’ni mahdûmu”

“ Hazine eyledi rûhu içün bu çeşme inşâ”

Bu kitabe taşı da zedelnemiş olduğundan bazı kelimeler okunamamakta ve tarihi görülememektedir.

Bu çeşmenin de hangi Mehmed Paşa tarafından yapıldığı tesbit edilemedi.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.