MEHMED PAŞA( Sadrazam) ÇEŞMESİ (H.1027- M.1617)

Çeşme hakkında bilgi

Edirnekapı ile Rami arasında cadde üzerinde bulunan (rami Kışla Cad. No:73 karşısı) bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılıştır. Üzerinde namazgâhı vardır. Ayna taşı yok olmuş, teknesi toprağın altında kalmıştır. Kitabesi sağlamdır, fakat yazıdaki istif okunmasını güçleştirmektedir. Okunabildiği kadarıyla şöyledir:

“ Hazret-i Pâşâ ki nâmıdır Mehemmed kâm-bîn”

“ Sadr-ı a’zam ya’ni ol mu’l-il berâya-i kâmilin”

“ Cümle-i eşyayı Bâri... ihyâ itmeyin”

“ Kıldı icra işbu aynı... lilşanibin”

“ Rüz-ı mahşerde şefi-i ola beyn-el mü’minîn”

“ Mustafa-yi enbiyâ mahbûb-ı Rabb-il âlemin”

“ Zümre-i atşân nûş itdikce bundan hamd ile”

“ İzz-ü nif’at vire hak kıla belâdan emin”

“ Nâzır oldukda bu ihsân-ı cemîlin hüsnüne”

“ Didi târihin Hatibi hayruhu mâun mâin”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.