RAGIP PAŞA (Koca) ÇEŞMESİ (H.1176- M.1762)

Çeşme hakkında bilgi

Koska’da  Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi’nin (Ordu caddesi No:225) avlusunda bulunan bu çeşme mermerdendir. Renkli taşlardan yapılmış yuvarlak kemerinin altında düz bir ayna taşı vardır. Teknesi sağlamdır, suyu akmaktadır. Kemerinin üzerinde yer alan kitabe şöyledir:
“ Şah sultan Mustafa Hanın vezîr-i azamı”
“ Nâmdaş-ı Fahr-i ümmet Râgıb-ı ehl-i kemâl”
“ Ebr-i bârân-ı atûfet kim hurûşan olmada”
“ Cûşiş-i seylab-ı evsâfiyle enhâr-ı hayâl”
“ Muktezâ-yi meşreb-i ihsânı tecvîz eylemez”
“ Yapdı hem bu çeşmeyi ol Âsaf-ı derya-nevâl”
“ Hızr tevfîkin mukarin eyleyüb dâim ona”
“ Eyleye ihyâ-yı âb-ı lûtfu Hayy-i lâ-yezel”
“ Dil döküb atşâna lûle dir târihini”
“ Oldu cârî nuş idin bu çeşmeden mâ-i zülâl” (1176)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.