ŞABAN AĞA ÇEŞMESİ (H.1292- M.1875)

Çeşme hakkında bilgi

Bakırköy Dantelacı sokakta Şabanağa Camii’nin ( Karadervişağa Bakırköy çarşı camii) altındaki bu çeşmenin sade bir görünüşü vardır.Teknesinin iki yanında yükselen iki sütun üzerindeki iki korniş arasında kitabesi yer almaktadır. Bu kitabe şöyledir:

“ Bin on sâlinde eyleyüb himmet Şaban Ağa merhum”

“ Bu merkide bina itmişdi âlâ cami-ü çeşme”

“ Mürur-i dehr ile çıkmışdı tarz-ı dil nişîninden”

“ Karîn-i indiham olmuşdu ra’nâ cami-ü çeşme”

“ Bihamd-il-‘llah kılındı sâye-I şahânede tecdid”

“ Bu nev târih-I bihîn üzre bu bâla cami-ü çeşme”

“ Binâ-yi devleti şâh-I zemânın pâyidar olsun”

“ Olundukda cihanda böyle ihyâ cami-ü çeşme”

“ Bahâ tarîh-I tâmınla ibadullaha kıl tebşir”

“ Yapıldı def’a sâniyede vâlâ cami-ü çeşme”

               (1292)

 

Bu kitabe 1010 yılında Şaban Ağa tarafından yaptırılan çeşmenin 1292 ( M.1875) yılında camii ile birlikte Abdülaziz tarafından yenilendiği göstermektedir.
Bu çeşmeden başka camiinin avlusunda üç musluklu yekpare brikaç tekne ve her musluğun üzerinde birer kitabe görülmektedir. Sağdaki musluğun üstünde:
” Sâhib-ül hayrat Mehmed Ağa ve Mustafa Ağa birâderan”

                                        ( Fi Ramazan sene 1099)
Ortadaki musluğun üstünde:

“ Yapdı kim bu musluğu Şaban Ağa ideler kim rahmet ide Hak ana”

                                                               ( Fi gurre-I Ramazan 1099)

Soldaki musluğun üstünde:

“ Ceddim Şaban Ağanın cami-i şerife virdiği suyun vakf akçesidir, ihrac idüb cümle karyelinin nezareti ile bu musluğu tecdid idüb vakf itmişizdir, âhardan kimse mani olmaya”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.