ŞEHZADE BAYEZİD ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Çeşme Açık Türbe Sokağı ile Türbe Kapısı Sokağı´nın birleştiği köşede idi. Bugün yalnız harabesi kalmıştır.

Bu çeşmenin, Abdülbaki Gölpınarlı´nın hazırladığı Nedim Divanı´nın 208.sayfasında bulunan kitâbesi şudur:

Şehriyâr-ı yemm-himem Sultan Ahmed kim anın

Hidmet-i dergâhına şayeste Hârunü´r-Reşîd

Üsküdâr-ı eyledi iğna sehâb-ı re´feti

Eyleyüb icrâ anın her suyuna cûy-ı cedid

Hakk-teâlâ cümle evlâdiyle ol şâhenşehin

Eyleye günden güne ikbâl ü iclâlin mezîd

Böyle tahrîr eyledi târîhini anın Nedîm

Pâk rûşen çeşme-i zîba-yi Sultan Bâyezid

1141 (1728)

Çeşmenin bânisi Şehzade Bayezid, III. Ahmed´in oğludur.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.