SEYFEDDİN( ŞEHAZADE) ÇEŞMESİ (H.1141- M.1728)

Çeşme hakkında bilgi

Üsküdar’da Kaptan Paşa Camii avlu kapısı bitişiğindeki (Aziz Mahmut Efendi sokak No:83) kesme taştan klâsik tarzda yapılmış bu çeşme kemerine kadar toprağa gömülmüştür. İki rozetle sivri kemerinin üzerindeki kitabe taşı yerinde duruyorsa’da kırılmış üç paraçaya ayrılmıştır. Şair Rahmiye ait kitabe şöyledir:

 

“ Hıdîv-i bahr-ü ber Sultan Ahmed Han-ı Gazi kim”

“ Odur şâhinşeh-i Keyhusrevân-ı ma’delet-âyîn”

“ Yapub her kûşesinde bir musaffâ çeşme-i dil-cû”

“ Bu şehri itdi sirâb ol şeh-i pür-haşmet-ü temkin”

“ O şâhın kaidât-ül- beyt-i ikbâli dahi hakkaa”

“ Cihanı itdiler hayrât-ı bî-ta’dad ile tezyîn”

“ Bu çeşme-sârı dahi ümmi Seyfeddin Şehzade”

“ Bina idüb utâşın sûz-ü tâbın eyledi teskîn”

“ Hüdâ hem anı hem şehzadesin hem Husrev-i dehri”

“ Cihan durdukça mahfûz eylesün âfatdan âmin”

“ Didim bir msıra-ı dil-cû ile Rahmi ana tarih”

“ Al iş su kıldı icrâ mâder- Sultan Seyfüddin”

                                                      (1141)
Şehzade Seyfeddin için çeşme yaptıran annesinin adı kitabede belirtilmemiştir.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.