TERSÂNE EMİNİ, HACI AHMED AĞA ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Çeşme hakkında bilgi

Tophane’de, Karabaş Caddesindedir. (No:13 yanı). Kesme taştan klâsik tarzda yapılmış, dikdörtgen gövdeli, üç kanatlı bir çeşmedir. Haznesinin üstü düz bir çatıyla örtülmüştür.

Çeşmenin sivri kemerinin üzerinde tek parça mermere ondört kartuş üzerine kabartma tekniğiyle hakk edilmiş, yedi beyitten oluşan kitabeye, Şair Rahmi tarafından tarih düşürülmüştür.

Orta kanattaki niş kemerinin kilit taşını bir rozet süslemektedir. Musluk taşı kısmen harap olup, şehir suyuna bağlı olarak akmaktadır.

Çeşmenin inşa edildiği devrin karakteristliği sayılan kesme taştan yapılmış olan cephesi, yeşil renge boyanarak sakil bir görünüm almıştır. Yan kanatlarda dilimli kaş kemerli birer nişten ibaret iki çeşmecik yer almaktadır.

Kitabesi şöyledir:

“ Hazret-i Sultân Mahmûd Hân-ı âdil kim odur”

“ Ab-ı rûy-i saltanat şâbân-ı dehrin mefhani”

“ Cûy-ı şir etti revân....................................”

“ Eyleyüp me’mur ona bir merdüm-i dâniş-verî”

“ Hâcı-yı beyt-i Şerif Ahmed Ağa-yı pûr-himem”

“ Gümrük-i şehr-i İstanbul’un emîn ü dâveri”

“ İmtisâl-i emr ü fermân eyleyüp Allah içün”

“ Sıdk ile ide edâ bu himmet-i müşkil-teri”

“ Çünkü tekmil etti me’muriyyetin ihlâs ile”

“ Yapdı bu nev çeşme-i saf u Letâfet-gûsterî”

“ Bârek-Allah çeşme-sârı dil-kûşâ kim sâhibin”

“ Eylesün Bâri Hüdâ ecr-i cezîlün mazharı”

“ Gelse bir leb-teşne Rahmî lüle der tarih için”

“ Menba-ı dil cûy-ı Ahmed’den iç mâ-kevseri”

(1145)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.