YAHYA EFENDİ ÇEŞMESİ (H.965- M.1557)

Çeşme hakkında bilgi

Beşiktaş- Ortaköy arasında Yahya Efendi Dergahına çıkan yokuşta ( Yahya Efendi Sokak) bulunan bu çeşme 1321 (M.1903) yılında bugünkü şeklini almıştır. Bir çerçeve içindeki mermer aya taşı oymalıdır. Üst kısmında kitabesi yer almaktadır. Yalak yine dilimli mermerden kurna biçimindedir. Kitabesi şöyledir:

“ Sebil üzre bina itdim bu ayni”

“ Ola kim selsebilin ola ayni”

“ Tarik üzre kemer içinde bu âb”

“ Cihanın gencine feth eyledi bâb”

“ Gelen âram kılsın bu kemerde”

“ Açup ibret gözün bakubnâ-merde”

“ Binâ tarihi bu inşalar olsun”

(965)

“ Konup içenlere sahhâlar olsun”

(965)

“ Kutb-ülüârifin Yahya Efendi kuddise sırruh hazretlerinin işbu çeşmelerini tecdide muvaffak olan bendelerinden El Hac Mahmud Efendinin rûh-i şerifi ve kâffe-i ehl-i iman ervahı içün El-fâtiha 1321 Rebiulâhir”


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.