ZİVER EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Çeşme hakkında bilgi

Kasımpaşa’da Işık Sokak ( Karanlık Çeşme sokak) No:7 de bulunan çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Teknesi çukurda, Akmaz. Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Cihan-bân-ı azîm-ül-kadr Han Mahmud-ı zî-şân kim”

“ İbâda ayn-ı adl-ü menba’-ı cûd-ü sehâ oldu”

“ Ricâle emri cârî oldu bünyâd-ı uyûn ile”

“ Bu zîbâ çeşme de hakkaa bu mevki’de becâ oldu”

“ Cenab-ı Şeyh-zâde Zîver-i bezm-i efâdıl kim”

“ Anadolu’ya revnak-bahş-i sadr-ı i’tilâ oldu”

“ Veli-i ni’metinin emrini itmama sa’y itdi”

“ O şâhinşah-ı dehre bâis-i hayr-duâ oldu”

“ Didim atşana ta’mir eyleyüb târihini Vâsık”

“ Bu dil-cû çeşmenin âbın için ayn-ı şifâ oldu”

   (1145)

(Bu tarih kitabede açıkça seçilmesine rağmen İstanbul Çeşmelerinde 1118 olarak gösterilmiştir.) Çeşmenin cephesinde tamire ait ikinci bir kitabe vardır. O da şöyledir:

“ Merhum ve magfur ( el-muhtac) ilâ rahmet-i Rab-bih-il-gafur iş bu çeşmenin ta’miri banisi El-hac Ahmed Ağa’nın ruhiyçün fâtiha”

    (1285)

 


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.