Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

Kuruluş Tarihi : 19 Nisan 1995


VAKFIN KURULUŞU VE ADI
Madde 1. Türk Medeni Kanunu ile ilgili mevzuat ile bu resmi senet hükümleri uyarınca yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetlerde bulunmak üzere, isimleri bu vakıf senedinin sonunda yazılı bulunan kurucular tarafından SU VAKFI adıyla bir vakıf kurulmuştur.
Su Vakfı, bu vakıf senedinde kısaca Vakıf olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
Madde 2. Vakfın merkezi İstanbul'dadır.
Adresi, Milled Cd. 56/4 Fındıkzade, Fatih-İstanbul'dur.
Vakıf merkezinin adresi mütevelli heyeti kararı ile değiştirilebilir. Bu değişiklik ilgili mercilere bildirilir.
Vakıf, Genel Kurul Kararı ile ve gerekli izinleri alarak yurt içinde veya yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN GAYESİ
Madde 3. Vakfın gayesi, hayatın kaynağı ve asli ihtiyaçlarımızdan biri olan suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki yerinin ve öneminin insanımıza kavratılması, su kullanımı konusunda bilgilendirilmesi, su kaynaklarının en iyi şekilde korunması, yenilerinin bulunması, hizmete sunulması, su kültürü ve medeniyetinin yaşatılması ve geliştirilmesi yönünde her türden çalışmayı yapmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 4. Vakıf, gayesini gerçekleştirmek maksadıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
1. Mevcut suyun ve su kaynaklarının korunması, en verimli şekilde kullanılması, yeni kaynakların bulunması ve hizmete sunulması için çalışmalarda bulunmak; hayat kaynağımız ve kültürel mirasımız olan bu tür zenginliklerin ve tesislerin inşası, muhafazası, ihyası ve idamesi için gerekli çalışmalar yapmak, yapılanlara yardımcı olmak;
2. Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yüksek öğrenim kurumları, özel kurumlar ve kişiler ile işbirliği yapmak, çalışmalarına katılmak, çalışmalara davet etmek; bu türden kurum ve kuruluşlara üye olmak,
3. Eğitim ve öğretim kurumları, laboratuarlar, sağlık tesisleri, müzeler, kütüphaneler, arşivler, ilmi araştırma kurumları, geçici veya daimi araştırma grupları kurmak, ilmi çalışmaları ve ilim adamı yetiştirme faaliyetlerini yürütmek, bu türden faaliyetleri ve kişileri desteklemek;
4. İlgili kurum, kuruluş ve kişiler arasındaki bilgi, görüş, tecrübe ve imkan alışverişini sağlayıcı çalışmalar yapmak, uzman çalışma gruplarına, kuruluşlara, kişilere raporlar, incelemeler, araştırmalar ve kamuoyu yoklamaları yaptırmak, sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak, kamuoyuna duyurmak, bunlardan benimsenenlerin uygulanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
5. Milli veya milletlerarası kongreler, konferanslar, sempozyumlar, seminerler, paneller, brifingler, sergiler, müsabakalar düzenlemek, bu türden çalışmalara katkıda bulunmak, burs ve mükafatlar vermek,
6. Yazılı yayınlar yapmak, bu tür çalışmaları desteklemek, medya ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek,
7. Vakfın imkanları dahilinde, ihtiyaç bildiren veya tespit edilen kişi ve kurumlara su yardımı ile ayni veya nakdi yardımlar yapmak,
8. Vakfın gayesinin tahakkuku için her türlü bağış kabul etmek, menkul, gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, işletmek, işletmeler, tesisleri, fabrikalar, ticarethaneler ve şirketler kurmak, bu türden faaliyetlere ortak olmak, her türden menkul değerlere sahip olmak, bunları kullanmak, gerektiğinde satarak, bağışlayarak veya kiralayarak her türlü tasarrufta bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 5. Vakfın kuruluştaki mal varlığı, Kurucular tarafından bağışlanan ve tamamı ödenmiş 500.000.000. -TL (Beş yüz milyon Türk Lirası)'dır.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 6. Vakfın gelirleri şunlardır:
1. Vakıf gayeleri doğrultusunda yapılacak şartlı ve şartsız, ayni ve nakdi bağışlar.
2. Vakıf faaliyetlerinden ve Vakfa ait işletmeler ile iştiraklerden elde edilecek gelirler.
3. Vakfa ait menkul ve gayrimenkullardan elde edilecek gelirler.
4. Milletlerarası faaliyetler ve yurtdışı kuruluşlarla yapılan işbirliğinden sağlanan gelirler.
5. Mevzuat tarafından yasaklanmamış sair her türlü gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN SARFI
Madde 7. Vakıf, gelirini aşağıdaki şekilde sarf eder:
Vakıf, yıl inde elde ettiği brüt gelirlerin % 20sini idame masraflarına, ihtiyatlara ve vakfın mal varlığını arttırıcı yatırımlara, kalan % 80'ini ise Vakıf gayesinin tahakkukuna tahsis ve sarf eder.
Vakıf tarafından kurulacak eğitim tesislerinin mevcut kapasitelerinin en az % 10'u kabiliyetli, ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinin hizmet ve yatak kapasitelerinin en az % 10'u ise, maddi imkanları olmayan hastalara tahsis edilir. Bu nispetler Mütevelli Heyeti kararı ile arttırılabilir.
Vakfın gaye ve hizmetleri için ayrılmış olan tahsisat, hiçbir suretle başka gaye ve hizmetlerde kullanılmaz. Her tahsisatın ait olduğu yıl içerisinde kullanılması esastır. Ancak mütevelli heyeti kararı ile bu tahsisatın bir kısmı, kimi uzun vadeli projelerin gerçekleştirilebilmesi gayesiyle belirli bir süre için bir fonda tutulabilir. Vakfın idame masrafları, ihtiyatlar ile gelir getirici yatırımlarına tahsis edilen paylardan vakfın gayelerine yönelik harcamalar için aktarma yapmaya Mütevelli Heyeti yetkilidir.

VAKFIN BÜTÇESİ
Madde 8. Vakfın bütçe dönemi bir takvim yılıdır. Her yılın aralık ayı sonu bütçe dönemi sonudur.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 9. Vakfın organları şunlardır:
a - Kurucular Kurulu,
b - Genel Kurul,
c - Mütevelli Heyeti,
d - Denetleme Kurulu,

VAKIF KURUCULAR KURULU
Madde 10. Kurucular Kurulu, Vakfın karar, denetim, gözetim ve danışma konularında en yetkili organlardır. Kurucular Kurulu işbu resmi senette isimleri yazılı Kurucular ile bilahare Kurucular Kurulu'na üyeliğe kabul edilen azami 40 (kırk) üyeden oluşur. Kurucular Kurulu'nun üyelerindeki boşalma Mütevelli Heyeti'nin teklifi ile Kurucular Kurulu'nun 4/5 oy nisabıyla doldurulur.
Kurucular Kurulu Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'dır. Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde Kurucular Kurulu'nca yeni başkan seçilir.
Kurucular Kurulu, Başkan'ın daveti ile yılda en az bir defa toplanır. Karar nisabı katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Bu nisap Vakıf Resmi Senet değişikliklerinde 2/3'dür.

KURUCULAR KURULUNUN VAZİFELERİ
Madde 11.
a. Mütevelli Heyetini, Denetleme Kurulunu ve Vakfın diğer daimi ve geçici organlarını seçmek. Bu kurullarda boşalma olması halinde boşalan üyelerin yerine yeni üyeler seçmek.
b. Lüzumu halinde Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapmak, Vakfın Merkez, Şube ve Temsilcilikleri ile bağlı kurum ve hizmet birimlerini kurmak, yönetmeliklerini tasdik etmek,
c. Vakfın feshine ve tasfiyesine karar vermek.
d. Vakfın yıllık bütçesini, hesap ve faaliyet raporlarını görüşmek, karara bağlamak.
e. Mütevelli Heyeti ve Denetleme Kurulu Raporlarını görüşerek karara bağlamak.
f. Vakıf Mütevelli Heyetinin teklifi ile Vakfın gayesine hizmet etmiş Tüzel veya hakiki kişileri hizmetleri dolayısıyla Vakıf Üyesi veya Şeref Üyesi olarak seçmek.
g. Mütevelli Heyeti'nin teklif ettiği diğer konu ve meseleleri görüşerek karara bağlamak.
h. Bu Vakıf Senedindeki ve mevzuattaki yazılı vazifeleri yerine getirmek.

MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 12. Mütevelli Heyeti Vakfın icra organıdır. Vakıf gayesinin tahakkuku için çalışır. Mütevelli Heyeti, Kurucular Kurulu tarafından, Kurucular Kurulu Üyeleri arasından seçilen asgari 5 üyeden oluşur. Görev süresi en fazla 2 yıldır. Süresi dolanlar veya daha önce bu vazifeden istifa etmiş olarak ayrılanlar yeniden seçilebilir.
Mütevelli Heyeti Üyeleri kendi aralarında bir Başkan ile yeteri kadar Başkan Vekili, bir Sekreter ve bir Muhasip Üye seçer. Vakfı, Mütevelli Heyeti Başkanı temsil eder. Gerektiğinde Mütevelli Heyeti kararıyla temsil yetkisini Mütevelli Heyeti Üyelerinden veya vazifelilerinden birine verebilir.
Mütevelli Heyeti gerektiğinde Başkan veya Başkan Vekillerinin daveti ile toplanır. Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
MÜTEVELLİ HEYETİNİN VAZİFELERİ
Madde 13.
a. Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için gereken çalışmaları yapmak, Kurucular Kurulu kararlarını tatbik etmek, Vakıf Resmi Senedi, mevzuat ve Kurucular Kurulu kararlarına göre Vakfı idare ve temsil etmek.
b. Vakıf görevlilerini tayin etmek, çalışma esaslarını belirlemek.
c. Yıllık bütçe ile faaliyet ve hesap raporlarını hazırlamak,
d. Vakıf organlarını ihtiyaç duyduğu hallerde toplantıya davet etmek.
e. Şirket, işletme ve benzeri kurumları kurmak, işletilmesini sağlamak. Bunların tabi olacağı yönetmelikleri hazırlayıp Kurucular Kurulu'nun tasdikine sunmak.
f. Kurulan kurul, komisyon ve alt birimlerin çalışma programlarını ve faaliyetlerini denetlemek,
g. Vakfın gayesine uygun gerçek ve tüzel kişilerin, vakıf üyeliği ve vakıf şeref üyeliğine seçilmeleri için Kurucular Kurulu'na teklifte bulunmak.
h. Vakıf adına satın alma, satma, mülk edinme, kiraya verme, kiralama, borç alma, bağış kabul etme gibi her türlü kararı almak.
i. Vakıf faaliyetleri için lüzum görülen yönetmelikleri veya değişikliklerini ve Vakıf Resmi Senedinin tadilatlarını hazırlayarak Kurucular Kurulu'nun tasdikine sunmak.
j. Olağan Yönetim dışındaki konularda da gerekçeli kararlar almak ve uygulamak.

VAKIF GENEL KURULU
Madde 14. Vakıf Genel Kurulu aşağıda yazılı şahıslardan oluşur.
a. Kurucular Kurulu Üyeleri, Şeref Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, Temsilciler, Vakıf Üyeleri ile Mütevelli Heyetince davet edilen gerçek kişiler ile Tüzel Kişi temsilcilerinden oluşur.
b. Genel Kurulun Toplantı zamanını, gündemini ve Başkanlık Divanını belirleme yetkisi Mütevelli Heyetine aittir.
c. Vakıf Genel Kurulu, Vakfın gayesinin ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılacak yıllık programlara mesnet teşkil edecek tavsiye kararları alır. Vakfın faaliyetleri hakkında görüşlerini bildirir. Lüzumu halinde geçici komisyon ve ihtisas kurulları teşkil ederek, Kurucular Kurulu'na, Mütevelli Heyetine raporlar hazırlar.

DENETLEME KURULU
Madde 15. Denetleme Kurulu, Vakıf Kurucular Kurulu tarafından kendi üyeleri, vakıf üyeleri veya dışarıdan seçeceği en az 3 kişiden oluşur.
Mütevelli Heyeti ve Vakfın diğer kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri, idari, mali işlemleri ve kayıtlarının vakıf resmi senedine ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığını denetler. Denetleme raporlarını Kurucular Kurulu'na verir.

VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ
Madde 16. Vakfın feshine ve tasfiyesine Kurucular Kurulu'nca karar verilir. Bu kararın alınabilmesi için toplantı nisabı Kurucular Kurulu üye sayısının 2/3'üdür. Üst üste iki toplantıda toplantı nisabı bağlanamazsa üçüncü toplantıda toplantı nisabı aranmaz. Karar nisabı her iki halde de toplantıya katılanların 2/3'üdür. Fesih ve tasfiye halinde vakfın o tarihteki her türlü mal varlığını ve haklarını Kurucular Kurulu, vereceği kararla başka vakıf veya teşekküllere devreder.
Madde 17. Bu vakıf senedinde bulunmayan hususlarda ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

VAKFIN KURUCULARI
Madde 18. Aşağıda isimleri yazılı şahıslar vakfın kurucularıdır:
1. Recep Tayyip ERDOĞAN
2. Kahraman EMMİOĞLU
3. Veysel EROĞLU
4. Ömer DİNÇER
5. Dursun Ali ÇODUR
6. Selami OĞUZ
7. Süleyman KULE
8. Recai BERBER

Vekili: Av. Mehmet ALACACI

Geçici Madde: İşbu vakıf resmi senedinin tasdiki, tescili mahkemede yapılacak tescil duruşmalarında vakfın temsili, gerektiğinde vakıf resmi senedinin tadilinde kurucular adına tadil yapmaya, vakfın kuruluşu için diğer işlemlerin ikmal ve intacı hususunda İstanbul Barosu avukatlarından Av. Mehmet ALACACI yetkili vekil tayin edilmiştir.
su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.